Week3Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
3
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เวลาที่เหมาะสม
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม 
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (สลับข้าง 5 จังหวะ 2 รอบ)
- ก้อนหินขนาดใหญ่ หินขนาดเล็ก ทราย น้ำ ขวดโหล
- ตะกร้าอุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
- เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ กับตนเอง
- เปรียบเทียบสิ่งของกับการใช้เวลาได้ เช่น หินก้อนใหญ่ คือ หน้าที่ที่ต้องทำประจำ น้ำ คือสิ่งที่เราอยากทำและต้องหาเวลาทำ
- สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
ครูแนะนำสื่อ (ก้อนหินขนาดใหญ่ หินขนาดเล็ก ทราย น้ำ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด
       “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
      นักเรียนจัดหมวดหมู่สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?
       ถ้าให้ทั้งหมดนี้อยู่ด้วยกันนักเรียนจะเรียกว่าอย่างไร?
-  ครูใส่ก้อนหินขนาดใหญ่ลงไปในขวดโหล หินก้อนเล็ก ทราย และน้ำตามลำดับ ขณะที่ใส่ลงไปในขวด ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าเต็มหรือยัง?”
-  ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
-  รูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ถ้าเปรียบเทียบขวดโหลเป็นเวลา นักเรียนคิดว่าสิ่งที่อยู่ในขวดโหลจะเป็นอะไรได้บ้าง เพราะอะไร
- นักเรียนวาดภาพและเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมองของตนเอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ  : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม  : (3นาที)
- นักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดาน 3 แถว สลับฟันปลา ห่างกันหนึ่งช่วงแขนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
ฝึกการเคลื่อนไหว การมีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม  : (15 นาที)
- ครูให้นักเรียนยืนในท่าเตรียม แยกเท้าห่างกันเล็กน้อย ขาทั้ง 2 ข้างขนานกับหัวไหล่
- ครูเริ่มท่าโยคะ ดังต่อไปนี้
ท่ายืน   
·     ท่าไหว้พระอาทิตย์
·     ท่าต้นไม้
·     ท่ากรงล้อ
·     ท่าเก้าอี้ขาเดียว
ท่านั่ง  
·     ท่ากล่อมเด็ก
·     ท่าผีเสื้อ
ท่านอน   
·     ท่าจระเข้
·     ท่างูใหญ่
·     ท่าตั๊กแตน
·     ท่าปลาดาว
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีติ รู้ตัว

กิจกรรม : สามมิติสร้างได้
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆ ลืมตา
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym สลับกัน 10 ครั้ง (นิ้วโป้งกับนิ้วก้อย และ กอหญ้ากับกรรไกร)
- ตะกร้าอุปกรณ์(กระดาษรูปภาพ 2 มิติ และปากกา)
- เพลงบรรเลงผ่อนคลาย รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ขั้นกิจกรรม :
-  สร้างสรรค์จินตนาการจากภาพ 2 มิติเป็นภาพ 3 มิติ
-  ฝึกสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
- สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-  ครูแนะนำสื่อ (ภาพ 2 มิติ) โดยการตั้งคำถามกระตุ้นคิด
“นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
 “สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสร้างภาพ 3 มิติได้อย่างไรบ้าง?”
- นักเรียนวาดภาพเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
- นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-         นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ  :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เรื่องเล่า “คนหาบน้ำ”
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ ร้องเพลง “ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี” พร้อมแสดงท่าทางประกอบ 2 รอบ (แบบมีเสียงและไม่มีเสียง)
- เรื่องเล่า “คนหาบน้ำ”
- ตะกร้าอุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- เพลงสปาผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม :
- มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ฟัง
- เห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับในความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง
- เคารพ นอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-  ครูเล่า 1 เรื่องเล่า “คนหาบน้ำ” ให้นักเรียนฟัง (ไม่บอกชื่อเรื่อง) โดยเล่าถึงตอนที่ถังน้ำรั่วได้บ่นน้อยใจ
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
 “ในเรื่องมีตัวละครในบ้าง?”
 “ทำไมถังน้ำแตกจึงรู้สึกเสียใจมาก?”
  “ ถ้านักเรียนเป็นถังน้ำ ดี จะบอกถังน้ำแตกอย่างไร?”
-  ครูเล่าเรื่องราวต่อจนจบ
-  ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ปากกา 1 ด้าม) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เปิดเรียนมาแล้ว 2 สัปดาห์ใน Q2 นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ตนเองทำดีแล้ว และสิ่งใดควรเพิ่มเติมอย่างไร?”
-  นักเรียนเขียนเพื่อสื่อความคิดและมุมมอง
-  นักเรียนนำเสนอผลงาน (ภาพและความคิดจากมุมมองของตนเอง)
-  นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม  :
ฝึกการมีสติรู้ตัว

กิจกรรม : กายสัมผัส
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนหลับตา จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ค่อยๆ หลับตา รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ แล้วลืมตาช้าๆ
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym  2 ท่า สลับกัน 10 ครั้ง (กอหญ้ากับกระบือ และ กระต่ายกับงูใหญ่)
- กล่องอุปกรณ์ปิดไม่ให้มองเห็นทำช่องสำหรับล้วง ใส่ ตุ๊กตา ลูกแก้ว ลูกปิงปอง
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
-  กำกับสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
-  ใคร่ครวญ เห็นความเชื่อมโยง และมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆรอบๆตัว
-  เห็นความมีอยู่จริงของสิ่งของนั้น ชื่อสิ่งของคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
-   ฝึกการใช้สัมผัสต่างๆ ในร่างกาย ได้แก่ หู กาย และตา
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
-  ครูแนะนำสื่อ (กล่องอุปกรณ์ ใส่ ตุ๊กตา ลูกแก้ว ลูกปิงปอง)โดยการเขย่ากล่องอุปกรณ์และคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง คิดว่ามีอะไรอยู่ในกล่องอะไรบ้าง?”
-  ครูส่งกล่องสื่อให้นักเรียนล้วงจับทีคนละ 10 วินาที โดยครูส่งจากทางด้านซ้ายมือจนครบทุกคน ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ของคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จากการใช้กายสัมผัสนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด?”
-  ครูหยิบสิ่งที่อยู่ในกล่องออกมาทีละชิ้น
-  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
   “จากการครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จากการฟัง กายสัมผัสและตา ทำไมเราจึงบอกชื่อสิ่งของไม่เหมือนกัน?”
   “นักเรียนคิดว่า สัมผัสใดสามารถบอกคำตอบที่แท้จริงได้”
    “นักเรียนคิดว่าแท้จริงแล้ว สิ่งของที่เราเรียนชื่อมีสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเราเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้น?”   
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรง ชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

หมายเหตุ
1 เรื่องเล่า คนหาบน้ำ

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่า เพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร   ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก   ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิและสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง   แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล จากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตก
เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว
...........
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็ม ที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง   ซึ่งแน่นอนว่า ถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิ
จะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเอง  มันรู้สึกโศกเศร้า
กับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา
...............
หลังจากเวลา 2 ปี ที่ถังน้ำที่มีรอยแตกมองว่า เป็นความล้มเหลวอันขมขื่น  วันหนึ่งที่ข้างลำธาร มันได้พูดกับคนตักน้ำว่า  ข้ารู้สึกอับอายตัวเอง เป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้า   ทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมา ตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่าน'  
.....................
คนตักน้ำตอบว่า 'เจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่า มีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้า  แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่ง  
..................
เพราะข้ารู้ว่า เจ้ามีรอยแตกอยู่ ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ ลงข้างทางเดินด้านของเจ้า  และทุกวันที่เราเดินกลับ ... เจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น  เป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ เหล่านั้น กลับมาแต่งโต๊ะกินข้าว  ถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว ... เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้'  


ตัวอย่างกิจกรรม


ขั้นกิจกรรม

 
 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น