Week6


Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
6
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : สัมผัสสิ่งมีชีวิต
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (แตะส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มจากศีรษะ หัวไหล่ และเอวตามลำดับ)
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษ A4, และปากกา)
- ต้นใบเงิน
ใบทอง1กระถาง
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ
- เคารพ นอบน้อมกับทุกสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม :  (15 นาที)
- ครูนำต้นใบเงินใบทอง 1 กระถาง วางที่กลางวง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร (ให้นักเรียนสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิด)
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้านซ้ายมือโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (กระดาษ A4 1 แผ่น,ปากกา) ก่อนที่จะรับตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้เหมือนและแตกต่างกับเราอย่างไร?
- นักเรียนวาดและเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเอง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนสัมผัสมือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ เพื่อส่งพลังความรักและความปรารถนาดีให้กันและกัน
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนยืนเป็นวงกลม กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
- ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูพายืดหยุ่นส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกเอนไปด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
- มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุนหัวไหล่ (ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10 ครั้ง
- หมุนคอ (ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
- สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ5 ครั้ง
- นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
-          ท่าไหว้พระอาทิตย์
-          ท่าภูเขา
-          ท่าต้นไม้
-          ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
-          ท่าผีเสื้อ
-          ท่าหงส์
-          ท่าเต่า
ท่านอน
-          ท่าจระเข้
-          ท่างูใหญ่
-          ท่าคันธนู
-          ปลาดาว (Body Scan สั้น)
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พุธ
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : รางวัลแด่คนช่างฝัน
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 ท่า (ท่าซาลาเปากับกระดาษ,ท่าสุนัขจิ้งจอกกับงูใหญ่ )
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษครึ่ง A4, และดินสอ)
- เพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ มีสมาธิในการจดจ่อ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- จินตนาการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
- เกิดความคิดสร้างสรรค์

ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำบทเพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน พร้อมกับเปิดบทเพลงให้นักเรียนฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ในเดือนนี้นักเรียนตั้งใจว่าตัวเองจะทำสิ่งใดให้สำเร็จ? เริ่มทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง?”
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ดินสอ 1 แท่ง) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการจากเพลงในรูปแบบวาดภาพแรงเงาให้สื่อความหมายจากเพลงได้อย่างไร?
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (ใช้ปลายนิ้วเคาะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆตามคำบอกอย่างมีสติอย่างน้อยเคาะที่ละ 10 ครั้ง ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษ ครึ่ง  A4 และดินสอ)
- เรื่องเล่าประทับใจของครู
- เพลงสปาผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- เสริมสร้างจินตนาการ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูเล่าเรื่องราวของตนเองที่ประทับใจที่สุดในชีวิตให้นักเรียนได้รับฟัง
- เมื่อครูเล่าจบครูถามกระตุ้นคิดนักเรียนฟังเรื่องราวเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกอย่างไร?” (ให้นักเรียนได้สื่อสารสิ่งที่คิด)
-         ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 1 แผ่น ดินสอ 1 แท่ง) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเขียนหรือวาดภาพเรื่องที่ตัวเองประทับใจมากที่สุด 1 เรื่อง ห้น่าสนใจได้อย่างไร?
- นักเรียนเขียนและวาดภาพสื่อความคิดและมุมมอง
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ศุกร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : รสแห่งการสัมผัสที่ลิ้น
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (แบบใช้หัวแม่มือในการกดสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างมีสติ)
- ถ้วยบรรจุน้ำ
มะขาม , น้ำปลา,
น้ำมะนาว, น้ำเชื่อม
 อย่างละ 1 ถ้วย
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติและใคร่ครวญการสัมผัสทางการชิมรส
- รับรู้และเท่าทันเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
-        จดจ่อและมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำ
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูนำภาพน้ำมะนาวคั้น ให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
     “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”,
     “รู้สึกอย่างไร?”
- ครูนำถ้วยบรรจุน้ำมะขาม น้ำปลา น้ำพริก น้ำเชื่อม อย่างละ1 ถ้วย วางที่ตรงกลางวง (แต่ละถ้วยจะปิดไว้อย่างมิดชิด)
- นักเรียนแต่ละคนพลัดเปลี่ยนกันไปชิมรสชาติจากถ้วยแต่ละถ้วย เริ่มจากคนทางด้านซ้ายมือและขวามือของครู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
    “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?,
    “แต่ละรสชาติเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?,
    “เมื่อเรารับรสชาติแต่ละถ้วย รสชาตินั้นเกิดขึ้นและหายไปเมื่อไร?”
   “รสชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
- ตัวแทนนักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้ครู
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนสัมผัสมือเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆพูดขอบคุณทุกสรรพสิงที่อยู่รอบๆตัวเรา
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรม

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

 


 

 ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น