Week7Week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : กายของเรา
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง 3 นาที
- ชุดอุปกรณ์
(กระดาษครึ่ง A4 และปากกา)
- ภาพคนพิการ
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ กับตัวเรา
- เคารพ นอบน้อมกับทุกสรรพสิ่ง
- เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
- มีจิตใหญ่ แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำสื่อ (ภาพคนพิการ) โดยตั้งคำถามกระตุ้นคิด
“นักเรียนเห็นชายคนนี้แล้วรู้สึกอย่างไร,
“ชายคนนี้เป็นใคร นักเรียนรู้จักหรือไม่อย่างไร?”
- ครูเล่าเรื่องชายพิการ ชื่อ นายวิชัย วรรณแก้ว ให้นักเรียนฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
“นักเรียนภูมิใจในอวัยวะส่วนใดของเราบ้าง เพราะเหตุใด?
“นักเรียนรู้สึกภูมิใจอะไรในตัวเองบ้าง?
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้านซ้ายและขวามือของครูโดยให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ 1 ชุด (บทความเรื่องตัวเราก็ยังมีค่าที่สุดเสมอ, กระดาษครึ่งกระดาษ A4 1 แผ่น ,ปากกา 1 ด้าม) ขณะรับ-ส่งตะกร้าอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ถ้านักเรียนมีโอกาสได้ให้อวัยวะของเรากับผู้อื่น นักเรียนอยากให้อวัยวะส่วนใด เพราะเหตุใด?
- นักเรียนเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผล
- นักเรียนนำเสนอผลงาน (ในมุมมองของตนเอง)
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ :  (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
อังคาร
ขั้นเตรียม :
ฝึกสติกลับมารู้ตัว
จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
รับรู้ลมหายใจ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- นักเรียนยืนเป็นหน้ากระดาน 3 แถว สลับฟันปลา กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้า-ลมหายใจออก ของตัวเอง
- ครูพูด Scan ร่างกายสั้นๆให้นักเรียนรับรู้ความรู้สึกบริเวณส่วนต่างๆของร่างกาย
เพลงสปาผ่อนคลาย

ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
- เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
- เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูและนักเรียนยืดหยุ่นส่วนต่างๆ ของร่างกาย
- กางแขนทั้ง 2 ข้างออกเอนไปด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
- มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุนหัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10 ครั้ง
- หมุนคอ (ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
- สะบัดมือ, ข้อมือ, ข้อเท้า อย่างละ5 ครั้ง
- นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
-          ท่าไหว้พระอาทิตย์
-          ท่าภูเขา
-          ท่าต้นไม้
-          ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
-          ท่าผีเสื้อ
-          ท่าหงส์
-          ท่าเต่า
ท่านอน
-          ท่าจระเข้
-          ท่างูใหญ่
-          ท่าคันธนู
-          ปลาดาว (Body Scan สั้น)
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ศิลปะจากเปลือกไข่
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (แบบใช้หัวแม่มือในการกดสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างมีสติ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- ไข่ไก่
- ชุดอุปกรณ์
ชุด (กระดาษ A4 ,สี,กาว,เปลือกไข่ไก่บรรจุในถุงพลาสติก)
- เรื่องเล่าสารพัดประโยชน์ไข่ไก่
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติ มีสมาธิในการจดจ่อ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- จินตนาการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว
- เกิดความคิดสร้างสรรค์

ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำสื่อ (ไข่ไก่) โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
    “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร?,
    “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?”
- ครูเล่าเรื่องราวถึงสารพัดประโยชน์ของไข่ไก่
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ นักเรียนหยิบคนละ 1 ชุด (กระดาษ A4 1 แผ่น,สี,กาว,เปลือกไข่ไก่บรรจุในถุงพลาสติก) โดยส่งทางด้านใดด้านหนึ่งจนครบทุกคน คนสุดท้ายจะวางตะกร้าอุปกรณ์ไว้ด้านหลังตนเอง ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสร้างสรรค์งานศิลปะจากเปลือกไข่ไก่ได้อย่างไรบ้าง?
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเปลือกไข่ไก่
- นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนเก็บผลงานและอุปกรณ์ใส่ตะกร้า โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง และส่งต่อให้เพื่อนทีละคนจนมาถึงคุณครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : เรื่องเล่า 1 นาที
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (ใช้ปลายนิ้วเคาะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆตามคำบอกอย่างมีสติอย่างน้อยเคาะที่ละ 10 ครั้ง ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)
- ฉลาก
- เรื่องเล่าของครู
- เพลงสปาผ่อนคลาย
 ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
- เสริมสร้างจินตนาการ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ของตนเองที่เคยพบเจอให้นักเรียนได้รับฟัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จากเรื่องราวที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่รู้สึกอย่างไรบ้าง?”
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้านใดด้านหนึ่งของครู โดยนักเรียนหยิบฉลากคนละ 1 ใบ ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนเล่าเรื่องราวจากฉลากที่ตนเองได้ ใช้เวลาในการเล่าคนละ 1 นาที โดยที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องราวที่ตนเองต้องการสื่อได้
- ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงาน
- นักเรียนส่งกระดาษฉลากกลับมาเรื่อยๆ จนกระทั้งถึงคุณครู ก่อนรับ-ส่งทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ศุกร์
ขั้นเตรียม :
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : สวยหล่อแล้วไง?
ขั้นเตรียม : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ไหว้ทักทายซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนจับมือเพื่อนคนข้างๆ จากนั้นค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 1 นาที
- ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym (แบบใช้หัวแม่มือในการกดสัมผัสปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างมีสติ)
- ภาพดาราไทย ดาราเกาหลี
- ภาพคนที่หน้าตาน่าเกลียด
- กระจก
- เพลงสปาผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม :
- ฝึกการมีสติและใคร่ครวญการสัมผัสทางสายตาและความรู้สึก
- รับรู้และเท่าทันเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
- จดจ่อและมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำ
ขั้นกิจกรรม : (15 นาที)
- ครูแนะนำสื่อ (ภาพดาราไทย ดาราเกาหลี) โดยตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”, “รู้สึกอย่างไร?”
- ครูแนะนำสื่อ (ภาพคนที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียด) โดยตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”, “รู้สึกอย่างไร?”
- ครูส่งกระจกไปทางด้านขวามือของครูโดยให้นักเรียนส่งกระจกคนละ 1 ครั้งแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนจนกระทั่งกระจกส่งมาถึงครู ก่อนจะรับ – ส่งอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม เมื่อได้รับอุปกรณ์แล้วทุกคนจะวางไว้ด้านหน้าของตนเอง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด
 นักเรียนคิดว่าหน้าตาตัวเองเป็นอย่างไร?”,
 “รู้สึกพอใจกับหน้าตาตัวเองมากน้อยเพียงใด?,
 “นักเรียนคิดว่าความสวย ความหล่อใครเป็นคนกำหนดมันขึ้นมาแท้จริงแล้วความสวยความหล่อเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด”
-   นักเรียนนำเสนอความคิดเห็นในแง่มุมของตนเอง
ขั้นจบ :
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : (5 นาที)
- ครูและนักเรียนสัมผัสมือเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆพูดขอบคุณทุกสรรพสิงที่อยู่รอบๆตัวเรา
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empowerในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนทุกคนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรมวันจันทร์

ขั้นเตรียม 
ขั้นกิจกรรม

 

 
 
 
 

ขั้นจบ
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น